Hak ve Sorumluluklar

Ana sayfa > Kurumsal > Hak ve Sorumluluklar

VELİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI

Veli Hakları

Öğrencimizin eğitimiyle ilgili tüm konularda bilgilendirilmek

Adil ve saygılı davranışlarla karşılanmak

Öğrencimize, okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulacağını bilmek

Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilmek

Okul yönetimine katılmak

Çocuğumun okuldaki gelişim süreciyle ilgili olarak düzenli aralıklarla bilgilendirilmek

Velinin Okula Özgü Hakları

Okulun yapısal özellikleri konusunda bilgilendirilmek.

Okulla ilişkilerin çağdaş koşullar içinde geliştirilip, sürdürülmesinden yararlanmak

Okuldaki değişik kültürel aktivitelerinden yaralanmak.

Veli Sorumlulukları

Öğrencisinin okula zamanında, eğitim öğretim materyaller ile beraber, okulun kılık-kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olmak,

Okulun duyuru ve yayınlarını takip etmek,

Bilgi edinme ve toplamak amacıyla gönderilen her türlü anket ve formu doldurup zamanında geri göndermek,

Okul-Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına katılmak,

İhtiyaç duyduğunda çocuğunun ödevlerine katkı sağlamak, öğrencinin çalışma disiplini ve sorumluluklarını yerine getirme hususundaki aksaklıkları rehberlik servisine, danışman öğretmenine veya ilgili ders öğretmenine düzenli bir şekilde aktarmak,

Öğrencisinin düzenli kitap okumasına, istikrarlı ve verimli çalışmasına daha fazla zaman ayırması için televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini düzenlemesine yardımcı olmak,

Öğrencisinin, tüm öğrenme süreçlerinde okulla iletişim halinde olup öğrencimizle ilgili gerekli planlamaları okulla birlikte yapmak,

Okulla ilgili herhangi bir olumsuzluk hali ve aksamayla ilgili durumlarda ilgili yönetim birimlerini bilgilendirmek,

Evde, o gün okulda yapılan eğitim öğretim faaliyetlerini öğrencimizle paylaşarak günün değerlendirmesini yapmak,

Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılmak,

Öğrencisinin, okul kurallarına uyması için gerekli desteği sağlamak,

Öğrencisinin ruhsal ve fiziksel durumundaki değişimi hakkında okulu zamanında bilgilendirmek,

Öğrencisinin uyku ve dinlenme saatlerine dikkat etmek.

Velinin Okula Özgü Sorumlulukları

Öğrencisinin kendisini ve çevresini tanımasına yardımcı olmak,

Eğitimin kalitesini arttırmak için katkıda bulunmak,

Okulda gelişim ve değişim amacıyla hazırlanan programlara katılmak,

Öğrencisinin her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak olması konusunda gerekli özeni göstermek

ÖĞRENCİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI

Öğrencinin Hakları

Düşüncelerini saygı ve edep çerçevesinde özgürce ifade etme

Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunmak

Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi

Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme

Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması

Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme

Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması

Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma

Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma

Okul yönetiminde temsil etme ve edilme

Öğrencinin Okula Özgü Hakları

Özel Bilgenesil Okullarının eğitim bakımından tercih etmesine neden olan kaliteli bir eğitim öğretim haklarının yerine getirilmesi

Yönetmelik koşullarına uygun olmak şartı ile özgün eserlerinin sergilenmesi

Sorunlarına danışmanlık yapılması

Devamsızlık yapılmadığında, etkinliklerde rol alındığında, sorumluluklar yerine getirildiğinde, bunların bir teşekkür belgesi ile kalıcı hale getirilmesi

Üst eğitim kurumları hakkında bilgilendirme ve materyal sağlanması

Öğrencinin Sorumlulukları

Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstermek

Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanmak

Arkadaşlarının ve okulun eşyalarına zarar vermemek; zarar verdiği takdirde bu zararın bedelini karşılamak

Sınıfça belirlenen kurallara uymak

Okul kurallarına uymak

Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranmak

Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmamak

Öğrencinin Okula Karşı Sorumlulukları

Bilgenesil Okullu olarak okulun kurallarına ve değerlerine uymak

Verilen sorumlulukları yerine getirmek için gayret göstermek

Kendisine ve çevresine karşı saygılı davranmayı ve toplumsal değerleri benimsemeyi bir yaşam biçimi haline getirmek

OKULUN HAK VE SORUMLULUKLARI

Okulun Hakları

Destekleyici, güvenli ve etkili bir ortamda çalışmak

Okulda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını istemek

Okula özgü Haklar

Özel Bilgenesil Okullarının temel düşüncelerini, değerlerini ve ilkelerini yaşatmak ve paylaşmak,

Eğitim etkinliklerinde önceden bildirmek koşulu ile gereken değişikliklerde bulunmak,

Öğrenci ile ilgili gelişim problemlerinden haberdar olmak,

Okulun düzenlediği her türlü eğitim programı ve etkinliğine öğrenci ve velilerin katılımını beklemek; bu güç birliğini istemek.

Okulun Sorumlulukları

Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek materyal, ekipman ve teknolojik donanımı sağlamak.

Okulda okul kültürünü oluşturacak ortamı sağlamak.

Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında her ne sebeple olursa olsun ayrım yapmamak.

Eğitim ve öğretim sürecini okul dışına da taşımak sınırlamamak.

Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar yaratmak.

Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlamak.

Öğrenciler için iyi bir model olmak.

Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişmek.

Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam hazırlamak.

Okulun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etmek.

Okul - toplum ilişkisini geliştirmek.

Öğretmen, öğrenci ve veli görüşmelerini düzenlemek ve ilgilileri zamanında bilgilendirmek.

Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seminerleri düzenlemek.

Okul çalışanlarının ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesi için çözümler üretmek.

Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla bilgilendirmek.

Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak, değerlendirmek, sonuçlarını ilgililerle paylaşmak ve gizliliğini sağlamak.

Veli toplantılarının belirli aralıklarla ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak.

Okul ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermemek.

Okula Özgü Sorumluluklar

 Bilgenesil Okullarının eğitim öğretim misyon ve vizyonunun arka planındaki değerlere ve kültürel iklime uygun programlar yapmak.

Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine imkan hazırlamak ve rehberlik sistemini geliştirmek.

Velilerin de katılabilecekleri ve katkıda bulunabilecekleri eğitim programlarını hazırlamak.